RODO – zapoznaj się


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 09 Kwiecień 2020 - 15:22:43 przez Administrator Systemu

INFORMACJA

SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, adres e-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl, nr tel.: 12 26 18 324, jako Administrator Państwa danych osobowych, informuje, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas m.in. w celu:
  1) realizacji usług świadczonych przez Instytut zgodnie z aktualną ofertą,
  2) procesu rekrutacji pracowników
  3) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika
  4) realizacji zamówień publicznych
  5) realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami
  6) organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów
  7) prowadzenia monitoringu wizyjnego
  8) promocji działalności Instytutu.
 2. W związku z realizacją wymienionych wyżej celów Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, także w niektórych sytuacjach – na podstawie Państwa zgody (w zakresie i celu określonym w treści zgody) albo w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 1, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe, dla których Administratorem jest Krakowski Instytut Technologiczny – na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Instytutem, a tymi podmiotami.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i do wyczerpania ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO)
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3) prawo do usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
  4) prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
  6) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Krakowski Instytut Technologiczny Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Instytutowi ma charakter dobrowolny.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
 10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Krakowski Instytut Technologiczny można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl lub osobiście w siedzibie Instytutu.

Przedstawiona powyżej informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krakowski Instytut Technologiczny ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem danej sprawy.